Persoons Gebonden Budget

Een Persoons Gebonden Budget (PGB) is bedoeld om zelf zorg in te kopen en zo de regie te houden over eigen leven. De vier zorgwetten kennen ieder een eigen PGB. Een PGB voor verpleging en verzorging valt onder de Zorgverzekeringswet. Er moet sprake zijn van een zorgbehoefte...

eigen bijdrage

Voor zorg die valt onder de Wlz (= Wet langdurige zorg) betaalt u een eigen bijdrage. Dat geldt voor iedereen vanaf achttien jaar. Wie voor het eerst in een instelling wordt opgenomen, tijdelijk wordt opgenomen of thuiswonende kinderen of een partner heeft, betaalt de eerste zes...

informele zorg

Informele zorg wordt vaak gelijkgesteld aan mantelzorg. Dus hulp van familie, buren en vrienden. Maar de overheid vindt dat ook vrijwilligers onder informele zorg vallen. Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke hup, persoonlijke verzorging en begeleiding van iemand met een...

ondersteuningsplan

Een ondersteuningsplan is het resultaat van een gesprek tussen u en een wijkzorgprofessional (vaak een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker). Wat staat erin? Uw situatie, uw vraag, wat u zelf al doet en dat wat de gemeente u kan bieden. Een ondersteuningsplan is een...

wijkzorg

Wijkzorg is een door gemeenten ontwikkeld instrument om zorg dichter bij mensen te organiseren. Deze zorg staat voor zorgnetwerken  in de stad waarbinnen een huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, een verzorgende van een thuiszorgorganisatie en...

begeleiding

Begeleiding is de hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Bijvoorbeeld bij praktische zaken als administratie, boodschappen doen of het innemen van medicatie. Maar ook bij het leggen en onderhouden van sociale contacten of het houden van regie over uw...

zorg aanvragen

Er zijn twee vormen van zorg. Persoonlijke verzorging en verpleging voor een aantal uren per dag valt onder de zorgverzekeraar. Alleen een wijkverpleegkundige met passende kwalificaties kan een indicatie afgeven. De zorg zelf is in handen van een thuiszorgorganisatie die een...

Persoonlijk Plan

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding. De ambtenaar die uw melding aanneemt, moet u wijzen op de mogelijkheid om binnen zeven dagen een Persoonlijk Plan aan te leveren. Amsterdam noemt dit een ‘eigen plan’. In dit plan staat...

onafhankelijke cliëntondersteuning

Gemeenten moeten iedere aanvrager van zorg of begeleiding onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden. De landelijke WMO-wet geeft echter geen omschrijving van het begrip onafhankelijkheid in termen van deskundigheid en positie van een cliëntondersteuner. Denk daarom goed na...